Privacybeleid

Privacyverklaring GoedLichaam                                                

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door GoedLichaam geleverde producten en diensten.

GoedLichaam, gevestigd aan het Winkelmadepark 79, 1731SK te Winkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoedLichaam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die GoedLichaam van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door GoedLichaam in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Gewicht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Locatiegegevens via de FitSociety applicatie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website/applicatie
 • Internetbrowser, IP-adres en apparaat type
 • E.v.t. een eigen toegevoegde profiel foto
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website/applicatie aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Ingevulde gegevens over uw persoonlijke situatie die nodig zijn om onze dienst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren

Verwerkt GoedLichaam ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. GoedLichaam heeft in sommige gevallen deze informatie nodig om een zo goed mogelijk resultaat te bieden. U bepaalt zelf bij het invullen van het intake-formulier welke informatie u met GoedLichaam wilt delen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van GoedLichaam, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit GoedLichaam. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van GoedLichaam. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
 • U zo goed mogelijk te kunnen helpen met een van onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is GoedLichaam gebonden aan de daarvoor geldende

Wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt GoedLichaam zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

GoedLichaam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zullen gegevens zoals namen en email adressen gebruikt blijven worden voor de nieuwsbrief tot dat u zichzelf uitschrijft van de nieuwsbrief.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden


GoedLichaam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

GoedLichaam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@goedlichaam.nl.

Beveiliging

GoedLichaam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. GoedLichaam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij GoedLichaam toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval GoedLichaam gebruik maakt van de diensten van derden, zal GoedLichaam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal GoedLichaam u hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@goedlichaam.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@goedlichaam.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 02-01-2020